Babcock & Wilcox Vølund AB har tillsammans med AWS Corporation i Italien utvecklat en ny typ av våtelektrofilter (WESP) för att avskilja stoft, droppar och fina (submikrona) partiklar (< 1µm) från rökgaser.

 

Våren 2011 installerade Babcock & Wilcox Vølund AB en pilotanläggning vid Renovas avfallsförbränningsanläggning Sävenäs i Göteborg. Vårt mål var att optimera WESP-teknologin avseende energiförbrukning och stoftavskiljningseffektivitet. Efter utvärdering av testresultaten kan vi konstatera att våra förväntningar och mål med utvecklings­projektet har uppfyllts. Vi har fastställt att:

  • WESP teknologin fungerar bra i pilotskala med rökgaser från en fullskaleanläggning för avfallsförbränning.
  • Avskiljningen av fina partiklar är mycket effektiv.
  • WESP teknologin ger låg energiförbrukning jämfört med andra metoder för stoftavskiljning (slangfilter respektive venturi).

Stoftavskiljningseffektiviteten har uppmätts vid ett antal olika driftförhållanden. Stoftmätningar och kontinuerliga mätningar av partikelstorleksfördelningen har visat

  • en utgående stofthalt på <0,3 mg/Nm3, tg
  • en typisk avskiljningsgrad på 99%.

 

 

Pilottestet genomfördes 2011 och delfinansierades av Värmeforsk och Waste Refinery. Du kan ladda ned rapporten till höger.

UTSLÄPP AV FINA PARTIKLAR GER HÄLSOPROBLEM

Under senare år har utsläpp av fina partiklar fått ökad uppmärksamhet på grund av de hälsoproblem de orsakar. Fina partiklar tränger djupt in i lungorna och i andra kropps­vävnader och förorsakar för tidig död hos många människor. Förbättrad stoftavskiljning vid förbränningsan­läggningar är därför en viktig fråga för framtidens hållbara energisystem. Det är också troligt att kraven på utsläpp av partiklar från avfalls­förbränning kommer att skärpas i framtiden.