Vi har installerat slangfiltersystem vid anläggningar för förbränning av såväl kommunalt som miljöfarligt avfall, till biobränsleeldade anläggningar och för applikation inom gruvindustrin.

Primära uppgifter för slangfiltersystem är oftast att avskilja stoft och att genom tillförsel av additiv avskilja sura komponenter såsom HCl, HF samt SO2. Dioxin, och kvicksilver, kan avskiljas genom att tillsätta aktivt kol eller koks.

Vi levererar helt torra system, system med konditionering (befuktning) av rökgasen alternativt semivåta system där en kalkslurry tillsätts i ett uppströms spray-torn.

Anläggningarna kan levereras kompletta med system för dosering av additiv och hantering av restprodukter.

Våra slangfilter kan med fördel installeras som en komponent i en mer omfattande process där även skrubber och system för återvinning av energi genom kondensering av rökgaserna ingår. Sådana processer gör det möjligt att minska förbrukning av additiv och produktion av restprodukter, vilket leder till sänkta driftkostnader.