Som en helt fristående leverans erbjuder vi CUTNOX® för reduktion av NOx produktionen i förbränningsprocessen att installeras i befintliga eller i nya pannor. SCR erbjuds främst som en integrerad del i ett komplett rökgasreningssystem.

CUTNOX® är en process där en stråle med vatten och luft sprutas från pannans bakvägg in mot förbränningszonen i pannans nedre del. Genom omblandning reagerar reducerande komponenter, som ammoniak och kolmonoxid från flamman, med kväveoxid i eldstadens bakre del. Temperaturtoppar sänks och temperaturprofilen över rostern jämnas ut vilket leder till bättre utbränning av bottenaskan och en minskning i NOx bildningen. Processen kan med fördel kombineras med SNCR system för NOx reduktion. CUTNOX® är utvecklad i samarbete med KIT (Karlsruhe Institute of Technology).

KVÄVEOXIDER VID AVFALLSFÖRBRÄNNING

Kväveoxider (NOx) är skadliga föroreningar, som orsakar direkta skador i andningsorganen. Kvävedioxider är en bidragande orsak till försurning av miljön och till bildandet av marknära ozon. Kväveoxidutsläpp vid avfallsför-bränning regleras i EU-direktivet 2000/76/EG. För att uppnå låga utsläpp av NOx används både primära och sekundära metoder.

Vid förbränning frigörs kväve från bränslet som flyktiga ämnen. De flyktiga kväveföreningarna bildar kväveradikaler. Beroende på förbränningsförhållandena bildar dessa radikaler antingen NO eller N2. Hög syrekoncentration och hög temperatur främjar bildandet av NO medan låg syrekoncentration och låg temperatur främjar bildandet av N2.