Kvicksilver avges ofta från termiska behandlingsanläggningar under korta perioder och skapar då mycket höga toppar av kvicksilverkoncentrationer i rågasen. Många traditionella rökgasreningssystem har begränsad buffertkapacitet så att dessa koncentrationer inte kan reduceras så mycket som man vill. I sådana fall eller i applikationer där kvicksilverhalten i rågasen vanligtvis är hög, är MERCOX™-processen ett effektivt reningssystem eller ett bra komplement.

MERCOX™-processen är speciellt konkurrenskraftig i applikationer med en hög andel av metalliskt kvicksilver i rökgasen Exempel på sådana applikationer är:

 • Slamförbränning
 • Smältverk
 • Förbränning av farligt avfall
 • Termisk jordsanering
 • Industriella processer

Processen kan också kombineras med ADIOX®-fyllkroppsmaterial för dioxinavskiljning och/eller energiåtervinning genom rökgaskondensering.

Vid förbränning av kvicksilverhaltigt material avgår kvicksilver nästan helt och hållet till rökgaserna. Rökgasens sammansättning och temperaturförändringar påverkar kvicksilvrets slutliga fördelning i metalliska (ej lösliga i vatten) och oxiderade (vattenlösliga) former. Traditionella våta rökgasreningsmetoder avskiljer endast den vattenlösliga formen. Ofta krävs då att man måste komplettera processen med t.ex. ett aktivt kolfilter eller en MERCOXTM-enhet.

MERCOXTM-teknologin utnyttjar ett miljövänligt oxidationsmedel för att oxidera det metalliska kvicksilvret till vattenlöslig form. Olika kvicksilverformer kan då avskiljas. Även saltsyra löser sig i skrubbervätskan. Ett surt och kvicksilver­haltigt avdragsvattenflöde förs från skrubbern till vattenreningen för neutralisation och kvicksilvret avskiljs.

Vi kan erbjuda MERCOXTM som separat process eller som del i en större gasreningsinstallation i en skrubberpaketleverans eller vid ombyggnad av existerande skrubbersystem.

Fördelar med MERCOXTM:

 • Tillåter högre kvicksilverhalter i bränsle
 • Ger kostnadsoptimering tack vare flera funktioner i en enhet (t.ex. integrerad SO2- och HCl-avskiljning
 • Effektiv vid koncentrationstoppar genom den stora buffertkapaciteten
 • Miljövänligt oxidationsmedel används
 • Låg restproduktkostnad då mängden restprodukter är liten
 • Hög tillförlitlighet
 • Konkurrenskraftig kostnad