Rökgasreningssystem har till uppgift att minska mängden miljö- och hälsofarliga utsläpp till atmosfären. Dit hör t. ex. tungmetaller, dioxiner, övergödande och försurande ämnen. Många av ämnena är giftiga och cancerogena. Det är därför viktigt att minimera utsläppen av dessa. Genom att avskilja svaveldioxid och kväveoxider från rökgasen har försurningen av skogar och sjöar kunnat minskas betydligt.

Babcock & Wilcox Vølund AB erbjuder både delsystem och kompletta anläggningar för rening av rökgaser, som bildas vid förbränning av bl.a. farligt avfall, kommunalt avfall, industriavfall och biobränslen. Bland våra kunder finns också metall-, kemi- och processindustrier. Tillsammans med vår ägare, Babcock & Wilcox Vølund A/S kan vi erbjuda nyckelfärdiga anläggningar från bränsleinmatning till skorsten (se NextBAT® nedan), där så önskas, med exceptionellt effektiv rökgasrening
 

Våra rökgasreningssystem skräddarsys för våra kunders specifika behov. Vi kombinerar ofta torr rökgasrening med våt rökgasrening. Vi lägger stor vikt vid att våra anläggningar med god marginal kan uppfylla utsläppskraven enligt gällande EU-direktiv men även förväntade, kommande krav.

Fler än 40 förbränningslinjer är i drift med rökgasreningssystem från Babcock & Wilcox Vølund AB. Dessutom har vi installerat vår ADIOX®-teknik för avskiljning av dioxiner vid mer än hundra förbränningslinjer. Vi uppgraderar befintliga anläggningar för att uppfylla de ökande, restriktiva miljökraven och levererar våra unika och kompakta system till nya installationer. Ofta integreras rökgasreningsprocesser med rökgaskondensering för återvinning av energi i ett flerstegs skrubbersystem.

Vi erbjuder följande huvudprocesser, där flera med fördel kan kombineras:

Vi har utvecklat flera, unika teknologier:

  • ADIOX® - Avskiljning av dioxiner med koldopad plast i skrubbrar och absorbers
  • MERCOX™ - Oxidation och avskiljning av kvicksilver i våta skrubbrar
  • CUTNOX® - Minskning av NOx-bildning i rosterpannor med luft-vattenstråle
  • Flerstegsskrubber - Kompakta, multifunktionella enheter med litet fotavtryck
  • Svavelrecirkulation - Minskning av högtemperaturkorrosion genom återföring av svavel till pannan
  • Vått elektrofilter - Avskiljning av stoft och fina partiklar i en våt skrubber

NextBAT® ̶  from crane to stack

Vi har i samarbete med vår ägare, Babcock & Wilcox Vølund A/S, utvecklat ett koncept för nyckelfärdiga anläggningar NextBAT®, som erbjuder exceptionellt låga utsläpp. Konceptet är framtaget för att möta förväntade krav i kommande "BREF for waste incineration". Läs mer om hur NextBAT® integrerar pannteknologi med rökgasreningsteknologi här.

bild_rökgas.png