Komfortkyla - Fjärrkyla

Efterfrågan på kyla i fastigheter ökar. Anledningen till detta, förutom ökade krav på komfort, är dels den bättre isolering som byggnader numera har, dels det ökande antalet värmealstrande maskiner i form av datorer och annan elektronisk utrustning. Det ger fjärrvärmebolagen nya affärsmöjligheter som bygger på samma idé som fjärrvärmen att man centralt producerar kyla för att sedan distribuera ut till kunder.

Fjärrkylan började installeras under 90-talet och totalt levereras nu 900 GWh i Sverige. Det finns många olika sätt att framställa fjärrkyla, men en sak har de gemensamt – miljöpåverkan och elförbrukning är minimal jämfört med kylning med hjälp av lokala kylanläggningar. Fjärrkylaanläggningen drivs mer effektivt och professionellt, ofta med biobränslen och andra drivmedel, som inte bidrar till växthuseffekten. För samhället som helhet har fjärrkylan stora miljöfördelar och bidrar till att hushålla med naturens resurser.

 

Absorptionskyla

Värmedriven kyla, absorptionskyla, är ett sätt att producera kyla. Avfallsförbränningen och kraftvärmeproduktionen ökar stadigt men genererar mycket överskottsvärme sommartid som måste kylas bort. Absorptionskyla är en teknik som möjliggör att man kan utnyttja denna överskottsvärme från dessa anläggningar sommartid.

undefined

Det finns stora fördelar med den här tekniken jämfört med konventionella eldrivna kylmaskiner eftersom överskottsvärme kan användas i stället för el. För fjärrvärmebolag med kraftvärmeverk medför efterfrågan på värmedriven kyla att miljöriktig kraftvärme kan produceras en längre tid på året även om behovet av värme minskar under sommarhalvåret. I system med avfallseldning är detta särskilt intressant.

Vår vidareutvecklade hetvattendrivna absorptionskylmaskin Twin-design är utvecklad för att kunna drivas med lägre temperaturer, ner till 70⁰C, något som fjärrvärmebolag önskar för att kunna sänka sina temperaturer i fjärrvärmenäten. Twin-design är två seriekopplade kylmaskiner i en kylmaskin. Det innebär bättre effektivitet och att deltaT på fjärrvärmen ökar. Returtemperaturen sänks därmed vilket också är ett önskemål från fjärrvärmebolagen.

 

Principlösning

Absorptionskylmaskiner utnyttjar fjärrvärme som drivenergi för att kyla en fjärrkylakrets. Energin som kommer in från fjärrvärmen samt fjärrkylan kyls bort antingen i kyltorn, kylmedelskylare eller något vattendrag.

Stora enheter kan placeras centralt för att försörja ett större fjärrkylasystem medan små enheter kan placeras i den fastighet där kyla önskas och kopplas till ett lokalt kylsystem.

Vi levererar kylmaskiner på 100 kW till 5 000 kW.