Genom att kondensera ut vatten ur rökgaser kan man på ett mycket kostnadseffektivt sätt återvinna energi till ett fjärrvärmenät eller till att lokalt värmesystem. Hur mycket energi som kan återvinnas beror på fjärvärmevattnets temperatur. Men det är också möjligt att förbättra energiåtervinningen med en värmepump.

Som grova överslag kan sägas att en kondenseringsanläggning utan värmepump kan öka energiåtervinningen med upp till ca 15 % av panneffekten. Motsvarande siffra för en anläggning med värmepump är drygt 20 %. Detta kan ställas mot att de flesta avfallsförbränningsanläggningarna i Europa enbart producerar elektricitet, och detta med en verkningsgrad av 20–25 % av panneffekten.

Redan på 80-talet installerade Babcock & Wilcox Vølund AB (dåvarande Götaverken Miljö) rökgaskondenserings­system för energiåtervinning där absorptionsvärmepumpar ingick. Dessa system är fortfarande i drift med mycket god funktion.

Sverige och Danmark anses vara världsledandepå denna typ av energieffektivisering och vi ser idag ett ökat internationellt intresse för processen. Detta är delvis en följd av EUs ökade krav på energieffektiv avfallsförbränning. Ett kondenseringssystem kan möjliggöra att en anläggning uppfyller nivåkravet på den så kallade R1 faktorn. Rökgas­kondenseringssystemen minskar dessutom emissionerna, ökar bränsle­flexibiliteten samt har potential att minska kemikalieförbrukning och därmed restproduktmängderna.

Produkter

Vi har idag installerat rökgaskondensering vid fler än 35 anläggningar för förbränning av såväl avfall som biobränslen. I ett flertal fall ingår värmepumpar i systemen. Kondensatvattnet renas till nivåer som motsvarar dricksvattenkvalitet i våra vattenreningsprocesser. Våra skrubberkondensorer är utrustade med fyllkroppar och droppavskiljare i ADIOX® material för att eliminera dioxinproblem orsakade av minneseffekt.

Vi kan erbjuda följande delsystem inom ramarna för denna direkt energirelaterade produktgrupp: