Babcock & Wilcox Vølund AB har levererat rökgasreningssystem till ett fyrtiotal förbränningslinjer vid anläggningar i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Belgien.


Filbornaverket, Helsingborg

Våt rökgasrening och rökgaskondensering efter ett semitorrt system

Babcock & Wilcox Vølund AB levererade i oktober 2012 en våtskrubberanläggning för rökgaskondensering och rökgasrening med dioxinavskiljning till Öresundskraft AB.

Skrubbersystemet är installerat efter ett semitorrt slangfiltersystem. Merparten av kvarvarande sura komponenter och dioxin i rökgasen avskiljs. Dioxinet avskiljs i fyllkroppar och droppavskiljare då dessa är utförda i ADIOX®-material. Kondensering sker i två skrubbersteg för att ge maximal energiåtervinning. Det första steget är direkt kopplat till fjärrvärmesystemet och det andra via en absorptionsvärmepump.

Referensbroschyr

Multifunctional wet ADIOX® scrubber with condensation / heat pump after a semi-dry system

Projektfakta

Anläggning: Filbornaverket, Helsingborg. Hushållsavfall
Kund: Öresundkraft AB 
Omfattning: Flerstegsskrubber för våt rökgasrening
Rökgaskondensering
Rökgasfläkt
Absorptionsvärmepump 
Levererades: Oktober 2012

Processfakta

Rökgasflöde: 130 000 Nm3/h, våt gas
Panneffekt: 70 MW
Rökgaskondensering: 15 MW
Avskiljning av: HCl, SO2 och NH3


Eksjö Energi

Våt rökgasrening och rökgaskondensering

Babcock & Wilcox Vølund AB levererade 2013 en våtskrubberanläggning för rökgaskondensering och rökgasrening med dioxinavskiljning till Eksjö Energi AB.

Skrubbersystemet är installerat efter ett torrt slangfiltersystem och inkluderar ett kondenseringssteg för energiåtervinning direkt kopplat till fjärrvärmesystemet. Merparten av kvarvarande sura komponenter avskiljs i ett första skrubbersteg, där en koncentrerad vattenfas återförs till förbränningsrummet. Dioxinet avskiljs i fyllkroppar och droppavskiljare då dessa är utförda i ADIOX®-material.

Projektfakta

Anläggning: Eksjö. Hushållsavfall
Kund: Eksjö Energi AB
Omfattning: Flerstegsskrubber för våt rökgasrening
Rökgaskondensering
Levererades: Januari 2013

Processfakta

Rökgasflöde: 56 000 Nm3/h, våt gas
Panneffekt: 21 MW
Rökgaskondensering: 3 MW
Avskiljning av: HCl, SO2, HF, NH3


Lidköpings kraftvärmeverk

Semitorr rökgasrening

Hösten 2012 levererade Babcock & Wilcox Vølund AB ett semitorrt rökgasreningssystem till Babcock & Wilcox Vølund A/S, som var totalansvarig för leveransen av den nya avfallspannan till Lidköpings värmeverk. Kunden övertog anläggningen i mars 2013.

Rökgaserna konditioneras först i ett kyltorn genom insprutning av vatten. I efterföljande rökgaskanal injiceras kalk och aktivt kol innan gaserna leds in i ett slangfilter där den huvudsakliga avskiljningen av stoft, sura komponenter samt metaller sker.

Projektfakta

Anläggning: Lidköpings värmeverk.
Kund: Babcock & Wilcox Vølund A/S. Slutkund: Lidköpings kommun.
Omfattning: Slangfilter
Levererades: 2012

Processfakta

Rökgasflöde: 53 000 Nm3/h
Panneffekt: 21 MW
Emissionskrav: Enligt EU:s avfallsdirektiv


Renova, CUTNOX®

CUTNOX® för NOx-reduktion

Babcock & Wilcox Vølund AB levererade 2012 en CUTNOX®-anläggning för NOx-reduktion till Renova AB i Göteborg.

CUTNOX® är installerat på panna 1, där två lanser har installerats i pannans bakvägg (se bild). CUTNOX® reglerar eldstadstemperaturen och därmed lyckas man minska NOx genom att ta bort temperaturtoppar och skapa en bra omblandning i eldstadsutrymmet.

Projektfakta

Anläggning: Sävenäs, Göteborg
Kund: Renova AB
Omfattning: Komplett installation av CUTNOX®
Levererades: Juli 2012

Processfakta

Rökgasflöde: 80 000 Nm3/h
Panneffekt: 40 MW
Avskiljning av: NOx


Gärstadverket, Linköping

Våt rökgasrening och rökgaskondensering

Babcock & Wilcox Vølund AB levererade 2012 en våt skrubberanläggning för rökgaskondensering och rökgasrening till Tekniska verken i Linköping AB.

Skrubbern är installerad efter en torr rökgasrening efter tre avfallslinjer (linje 1-3). Huvuduppgiften är att rena rökgaser från sura komponenter samt att öka energiåtervinningen med den integrerade rökgaskondenseringen. Den mycket effektiva reningen ger Tekniska verken en mycket god bränsleflexibilitet med tryggheten att anläggningen uppfyller de allra strängaste emissionskraven.

Här kan du se en film från transporten av skrubbern från Finland till Linköping.

Projektfakta

Anläggning: Gärstadverket KV 55. Hushållsavfall
Kund: Tekniska verken i Linköping AB
Omfattning: Flerstegsskrubber för våt rökgasrening 
Levererades: Augusti 2012

Processfakta

Rökgasflöde: 180 000 Nm3/h, våt gas
Rökgaskondensering: 11 MW
Avskiljning av: SO2, HCl, NH3


Måbjergværket, Holstebro, Danmark

Våt rökgasrening och rökgaskondensering

Babcock & Wilcox Vølund AB levererade 2004 två våtskrubberanläggningar för energiåtervinning och rökgasrening med dioxinavskiljning till Dong Energy, Måbjergvaerket. Kontraktet omfattade också uppgradering av två befintliga skrubbrar med ADIOX® material för dioxinavskilj­ning.

Avfallsanläggningen vid Måbjergværket behövde uppfylla EC:s nya utsläppsdirektiv. Modifieringen av den äldre anläggningen har förbättrat avskiljningen av saltsyra (HCl) och bl.a. kvicksilver (Hg). I de nya flerstegs­skrubbrarna injiceras natriumhydroxid (NaOH) i första steget för att underlätta avskiljningen av svaveldioxid (SO2). Det mesta av vätefluorid (HF) avskiljs också. Alla skrubbersteg har utrustats med fyllkroppar i ADIOX®-material för effektiv dioxinavskiljning. Prestandaprovet visade en dioxinavskiljning på 99,40-99,80%. I det andra steget kyls rökgaserna i ett cirkulations­vattensystem och en betydande mängd energi kan återvinnas.

Referensbroschyr

Multifunctional wet ADIOX® scrubbers with integrated energy recovery

Projektfakta

Anläggning: Måbjergværket, Holstebro, Danmark. Hushållsavfall
Kund: Dong Energy AS.
Omfattning: 2 st flerstegsskrubbrar för våt rökgasrening. Uppgradering av 2 st befintliga skrubbrar. Rökgaskondensering.

Rökgasfläkt.

Levererades: December 2004.

Processfakta

Rökgasflöde: 2 x max. 105 000 Nm3/h, våt gas
Panneffekt: 2 x 27 MW
Rökgaskondensering: 9 - 14 MW
Avskiljning av: Dioxin (< 0,09 ng TEQ/Nm3) HCl (< 9 mg/Nm3) HF (< 0,9 mg/Nm3)

SO2 (< 45 mg/Nm3)

Stoft (< 9 mg/Nm3)


Dåva 1, Umeå Energi

Våt rökgasrening och energiåtervinning

År 2000 startade Umeå Energi AB driften av Dåva 1   ̶  ett av världens mest energieffektiva och miljöanpassade kraftvärmeverk, med avfall som bränsle. Götaverken Miljö levererade rökgasrening, rökgaskondenseringssystem, vattenreningssystem, två värmepumpar och en turbin. Leveransen genomfördes i konsortium med Svenska Von Roll, som levererade pannan.

Kraftvärmeverket hanterar 175 000 ton hushållsavfall per år (20 ton per timme). Även förbränning av rester från skogsindustrin är möjlig.

Rökgasreningen sker i ett textilfilter för avskiljning av stoft och dioxin följt av en surskrubber, en alkalisk skrubber och en kondensor. Vatten återvinns ur gasen och renings­processen är därför självförsörjande på vatten. Energiåtervinningen är mycket effektiv och värmeeffektiviteten är ca 100% (jämfört med bränslets effektiva värmevärde).

Efter några års drift fick anläggningen problem med dioxinminneseffekt. Babcock & Wilcox Vølund AB levererade och installerade då fyllkroppar och droppavskiljare i ADIOX®-material för att utsläppen av dioxin inte skulle överskrida gränsvärdet.

Referensbroschyr

Flue gas cleaning system with energy recovery and
ADIOX® for dioxin memory effect removal

Projektfakta

Anläggning: Dåva 1 kraftvärmeverk. Hushållsavfall
Kund: Umeå Energi AB
Omfattning: Rökgasrening: Slangfilter, surskrubber, SO2-skrubber och vattenrening.
Energiåtervinning: Rökgaskondensering, värmepumpar och ”back pressure steam turbine & condenser”.  
Levererades: 2000

Processfakta

Rökgasflöde: 117 000 Nm3/h, våt gas
Panneffekt: 65 MW
Energiåtervinning: Rökgaskondensering: 11 MW
Värmepumpar: 2 x 5.7 MW
Turbin (el): 15 MW

Turbinkondensor: 40 MW

Avskiljning av:
(dygnsgenomsnitt)
Stoft: 5 mg/Nm3
HCl: 5 mg/Nm3
HF: 1 mg/Nm3  

SO2  : 25 mg/Nm3 
NH: 5 mg/Nm 
CD + Tl: 0.05 mg/Nm3 
Hg: 0.03 mg/Nm3 
Dioxin: 0,1 ng/Nm3