Babcock & Wilcox Vølund AB ska med starkt miljömedvetande hos de anställda utveckla produkter och tjänster samt konstruera, installera och driftsätta produkter med beaktande av en hållbar utveckling och följande miljömål:

 • Gällande miljölagar och förordningar ska uppfyllas
 • Med kunder överenskomna miljörelaterade kontraktskrav ska innehållas
 • Produkter ska utformas så att deras miljöbelastning är låg vid såväl framtagning som drift och vid tekniskt och ekonomiskt likvärdiga alternativ väljs det som ger minsta möjliga miljöbelastning
 • Produkter ska utvecklas så att förväntade utsläppskrav i branschen underskrids med minst 50 % marginal
 • Tillämpa livscykeltänkande i teknik- och materialval
 • Utvärdera partners och leverantörer efter ambitionen i denna policy.

Produkter för minskad miljöpåverkan

Babcock & Wilcox Vølund AB:s verksamhet är helt inriktad på utveckling och leverans av produkter och tjänster, som bidrar till minskad miljöpåverkan från energiproduktion och industriella processer och stödjer en långsiktig hållbar utveckling av samhället.

Vi är specialiserade på unika och världsledande produkter för rening av miljöfarliga utsläpp och energiåtervinning genom rökgaskondensering. Våra teknologier ADIOX ® för avskiljning av dioxin och MERCOXTM för avskiljning av kvicksilver ur rökgaser är framgångsrika spetsprodukter.

Den positiva miljöeffekten som uppstår genom kundernas användning av våra produkter är stor. Vår verksamhet ger därför ett stort nettobidrag till ett hållbart samhälle.

Vi sammanfattar de positiva miljöeffekterna av våra kommersiella produkter så här:

 • Avskiljning av dioxin ur gas- och vattenfas med ADIOX® och eliminering av restprodukten minskar mängden av kraftigt cancerogena ämnen i vår miljö.
 • Avskiljning av sura gaskomponenter (saltsyra, svaveldioxid, vätefluorid) med våra flerstegsskrubbrar inklusive neutralisation av vattnet så att rent vatten avleds till recipient, minskar försurningen av miljön.
 • Avskiljning av tungmetaller (kvicksilver, kadmium etc.) med våra flerstegsskrubbrar så att en koncentrerad restprodukt bildas och deponeringen blir säker, minskar gifter och nervgifter i miljön.
 • Återvinning av energi med våra skrubbers för rökgaskondensering ger stora intäkter från ökade leveranser av värme. Det minskar också belastningen på miljön genom att annan miljöstörande energiproduktion från t.ex. fossila bränslen ersätts.
 • Vår service- och underhållsverksamhet förlänger livslängden på produktionsanläggningar och ökar deras tillgänglighet. Detta minskar kostnader och förbrukningen av ändliga resurser.

Miljöpåverkan från vår verksamhet

De negativa miljöeffekterna från vår verksamhet är betydligt mindre än de positiva och kommer från:

 • Konstruktion, byggande och drift av våra kommersiella produkter:
 • Tillverkning av material, komponenter och additiv
 • Förbrukning av energi och andra resurser
 • Transport av material och produkter
 • Tjänsteresor

Kunders och myndigheters krav på miljöförbättringar är en sporre för oss. Våra mål är att tillsammans med kunder och forskningspartners hitta lösningar som har ett långsiktigt miljöperspektiv och är ekonomiskt hållbara.