ADIOX®-dioxinavskiljning är en effektiv, säker och ekonomisk teknologi för rening av gaser från dioxiner. ADIOX®-materialet kan förbrännas efter att det tjänat ut och då förstörs dioxinerna och tas bort ur ekosystemet. ADIOX® kan installeras i skrubbersystem eller i andra typer av utrustningar i ett rökgasreningssystem och vid anläggningar för termisk behandling av:

 • Kommunalt avfall
 • Industriavfall
 • Farligt avfall, speciellt klorhaltigt avfall
 • Slam
 • Biomassa
 • Stål och metall

ADIOX®-teknologin avskiljer dioxin från gaser genom absorption/adsorption i ett polymermaterial. Materialet består av polypropylen, som dopats med kolpartiklar. Dioxinerna i gasen absorberas först i polymeren och diffunderar därefter till kolpartiklarna, där de adsorberas.

ADIOX® tillverkas och levereras i form av fyllkroppar och droppavskiljare, med de traditionella fördelarna som dessa har. De kan installeras i våtskrubbrar men också i absorbers, specifikt avsedda för dioxinavskiljning, där gasatmosfären är torr eller mättad (semivåt drift). Materialet installeras i olika applikationer:Droppavskiljare.jpg

ADIOX® dioxinavskiljning är speciellt lämplig när man vill undvika den s.k. ”dioxinminneseffekten” (se nedan) eller när man vill ha en multifunktionell lösning med integrerad avskiljning av HCl, SO2, HF, Hg och dioxiner tillsammans med en långtgående energiåtervinning genom rökgaskondensering.

ADIOX®-materialet finns i olika storlekar och typer av fyllkroppar, som stickade droppavskiljare och som lamelldemisters. Materialet levereras som bulkmaterial till slutanvändarna för installation i befintliga skrubbrar och som komponentleveranser till ombyggnader eller nya rökgasreningsanläggningar.

ADIOX® ger flera fördelar

 • Om befintliga fyllkroppar och droppavskiljare byts ut mot ADIOX® minskas memory-effekten effektivt.
 • Mycket hög tillgänglighet tack vare att systemet är passivt.
 • Kan integreras i traditionella fyllkroppsskrubbersystem och blir därmed kostnadseffektivt.
 • Utrustning för extra avskiljningsbehov kan lätt tillsättas med en slutlig torr eller semivåt absorber
 • ADIOX® ger ingen restprodukt eftersom materialet kan förbrännas
 • Dioxinerna förstörs vid förbränningen
 • Utbytesintervallerna för fyllkroppsmaterialet är långa
 • Konkurrenskraftig driftekonomi

ADIOX® analyspaket

Vi erbjuder våra kunder ett kontrollprogram där materialets dioxinhalt, yta och mekaniska egenskaper regelbundet analyseras (normalt en gång per år). Syftet med denna rutin är att säkerställa att installationen fungerar väl och att materialet får ett maximalt ekonomiskt utnyttjande. Resultaten av testerna presenteras i en rapport och efter upprepade analyser presenteras en absorptionshistorik för varje steg.

Dioxinminneseffekt

Dioxiner absorberas effektivt i olika polymerer som tex polypropylen, men detta är en jämvikt, vilket innebär att dioxinerna även kan desor­beras. Typiskt absorberas dioxiner vid driftstörningar och uppstarter när halterna är höga, för att sedan desorberas vid normal drift när halterna är lägre. Även små temperaturvariationer leder till att absorptions/desorptionsjämvikten förskjuts. Detta fenomen kallas för Memoryeffekten och kan leda till problem att klara dioxin­gräns­värdet. ADIOX® används ofta för att minimera minnes­effekten.

Dioxiner i jämvikt mellan gas och polymer (till vänster). Dioxiner absorberas i polymeren och binds till kolpartiklar (ADIOX till höger)

Kondenseringsskrubbrar installeras oftast nedströms en utrustning för dioxinavskiljning, tex. slangfilter med koldosering. I sådana anläggningar med traditionella polypropylenfyllkroppar leder Memoryeffekten ibland till att gränsvärdet för dioxiner överskrids. Att byta ut fyllkroppar och droppavskiljare till sådana i ADIOX är ett effektivt sätt att minimera minneseffekten med typiskt mer än 90%.

 

Absorption av PeCDF i provstavar av polypropylene under ett års exponering i rökgas med ca 10 ng TEQ/Nm3 t.g. Den efterföljande desorptionen skedde i rökgas med 0,1 ng TEQ/Nm3 t.g. Resultaten är publicerade i: Andersson S. & Löthgren C-J. “Numerical modelling of the memory effect in wet scrubbers”, Chemosphere, Vol. 73 (2008), pp. S101–S105