Dioxiner är bland de giftigaste ämnen man känner till och de kan bildas vid förbränning av avfall. Myndigheterna ställer därför mycket hårda krav på låga utsläpp.

Babcock & Wilcox Vølund AB har teknik både för att avskilja dioxiner från rökgasen och för att minska bildningen av dioxiner. Metoderna för avskiljning är mycket väl etablerade och dokumenterade vid ett stort antal anläggningar. Vi kan erbjuda dioxinavskiljning med såväl vår ADIOX ®-teknologi som traditionella slangfilter med koldosering.

Produkter

  • ADIOX® levereras som fyllkroppar eller droppavskiljare, i ett stort urval av typer och storlekar, för installation i befintliga rökgasreningsanläggningar.
  • ADIOX®  skrubbrar och absorbers, skräddarsydda för önskade avskiljningsgrader och tryckfall.
  • Dioxin avskiljs i slangfilter med koldosering.

 Information om dioxinavskiljning (produkter, tjänster samt allmän information):

FAKTA OM DIOXINER OCH DIOXINUTSLÄPP

Dioxiner, eller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (PCDD/F), är en grupp av svårnedbrytbara och extremt toxiska organiska ämnen. Dioxiner är mycket stabila och anrikas i näringskedjan.

Dioxinkoncentrationer anges normalt som toxiska ekvivalenter (TEQ), som är summan av de toxiska kongenerernas koncentrationer multiplicerade med deras specifika TEQ-faktorer. Den extrema toxiciteten hos 2,3,7,8-Tetra-CDD (också känt som Seveso-dioxinet) används som referens och har en TEQ-faktor på 1. Dioxiner och furaner som inne­håller högre antal kloratomer (inklusive 2-,3-,7- och 8-positionerna) har lägre TEQ-faktorer. Världshälsoorganisationen (WHO) fastslog 1997 att 2,3,7,8-TCDD är cancerogent för människor.

Större utsläppskällor är anläggningar för avfallsförbränning, metallproduktion, förbränning av biomassa och okontrollerad förbränning, t ex vid deponier. EU-direktiv fastslår att utsläppsnivån till luft skall vara lägre än 0.1 ng TEQ/Nm3. Tidigare har dioxinutsläpp använts som argument mot avfallsförbränning men i själva verket bidrar avfallsförbränning endast med en liten del till de totala luftutsläppen. Det gällande EU-förbudet mot deponering av brännbart material och därmed den ökande avfallsförbränningen minskar risken för deponibränder, som potentiellt utgör mycket stora diffusa utsläppskällor. Vid stabil förbränning, förstörs dioxinerna i stort sett fullständigt men återbildas till viss del genom de-novo syntes vid kylning av rökgasen och vid stoftavskiljning i temperaturintervallet 200-450ºC. Nettoeffekten är en dioxinsänka eftersom mer dioxiner destrueras än återbildas.

Ett antal teknologier används idag för att destruera eller avskilja dioxiner ur rökgasen i torra eller våta applikationer. Babcock & Wilcox Volund AB erbjuder en metod, ADIOX®, för att fånga in dioxinmolekyler och förhindra utsläpp som orsakas av den s.k. "Memory"-effekten.